Algemene Voorwaarden Code54 BV

Gewijzigd op Tue, 17 Oct 2023 om 01:13 PM

Algemene Voorwaarden van Code54, gevestigd en kantoorhoudende te Helmond.


Zie: http://public.code54.nl/Code54%20Algemene%20Voorwaarden.pdfAlleen-tekst versie:

CODE54 ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van Code54, gevestigd en kantoorhoudende te Helmond .

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Code54 :Code54, gevestigd en kantoorhoudende te Helmond, de partij met wie de klant een overeenkomst aangaat.
Klant:de relatie met wie Code54 op grond van deze voorwaarden een overeenkomst aangaat, dan wel van Code54 een aanbod daartoe heeft ontvangen, en behalve deze ook diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel
Partijen: de klant en Code54 te samen.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Code54 en de klant, waarop deze algemene voorwaarden en mogelijk overeengekomen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.
Lease-overeenkomst: de overeenkomst van huur waarbij Code54 tegen betaling van een overeengekomen periodieke vergoeding de in een individuele overeenkomst gespecificeerde zaak / zaken, die gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst in eigendom aan Code54 blijven toebehoren, aan de klant in gebruik geeft.
Medewerkers:zowel alle bij Code54 in dienst zijnde personeel, als personeel in dienst van derden, van welke Code54 zich bedient in het kader van overeenkomsten met de wederpartij/opdrachtgever.
Zaak: Het onderwerp van de leaseovereenkomst in de vorm van programmatuur, apparatuur en andere goederen, in alle vormen waaronder gemodificeerd en verwerkt met andere zaken.


Artikel 2.  Toepasselijkheid
2.1. Op alle aanbiedingen, alle met Code54 gesloten overeenkomsten tot huur, koop en verkoop van goederen en/of verrichten van diensten, alsmede op de uitvoering van die overeenkomsten, en op alle andere verbintenissen met Code54, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele door wederpartij gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen. Indien Code54 niet steeds naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Code54 het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
2.3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Code54, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.4. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de bepalingen zoals opgenomen in een individuele (lease)overeenkomst prevaleren de bepalingen in de individuele overeenkomst.
2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Code54 en klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 3.  Aanbiedingen en offertes
3.1. Alle door Code54 gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de offerte aanvrage verstrekte gegevens.
3.2. De door Code54 gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Code54 is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Code54 daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Code54 anders aangeeft.
3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Code54 niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.  


Artikel 4.  Contractsduur; uitvoeringstermijn
4.1. De overeenkomst tussen Code54 en een klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
4.2. Een voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomst kan te allen tijde door elk van de partijen worden opgezegd. In geval van opzegging van een leaseovereenkomst voor onbepaalde tijd dient door partijen in geval van opzegging een opzegtermijn van drie maanden in acht te worden genomen.
4.3. Een tussen partijen voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst wordt na het verstrijken van de overeengekomen duur telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode, tenzij een van de partijen uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de lopende termijn aan de andere partij middels een aangetekend schrijven heeft medegedeeld de overeenkomst per einde van de lopende termijn te beëindigen.
4.4. In geval van tussentijdse opzegging van een tussen partijen gesloten overeenkomst van opdracht, heeft Code54 recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Code54 zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Code54, zal Code54 in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Code54 extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
4.5. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Code54 derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.


Artikel 5.  Reclames  
5.1. Eventuele reclames, zowel op verleende diensten en/of werkzaamheden en/of producten als op factuurbedragen, dienen binnen 7 dagen na ontvangst daarvan c.q. na ontdekking daarvan schriftelijk en aangetekend bij Code54 te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan bovengestelde, zijn ze niet ontvankelijk en wordt de klant geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
5.2. Code54 is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen wanneer de betrokken klant op het ogenblik van het indienen van zijn reclame aan al zijn alsdan jegens Code54 bestaande verplichtingen, uit de verbintenis tussen hem en Code54, heeft voldaan. Het reclameren ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Code54.
5.3. Indien een klacht gegrond is, zal Code54 de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
5.4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Code54 slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.


Artikel 6.  Uitvoering van de overeenkomst
6.1. Code54 zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
6.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Code54 het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6.3. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Code54 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Code54 worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Code54 zijn verstrekt, heeft Code54 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
6.4. Code54 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Code54 is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Code54 kenbaar behoorde te zijn.
6.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Code54 de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6.6. Indien door Code54 of door Code54 ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van klant of een door klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6.7. De klant vrijwaart Code54 voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
6.8. Tenzij anders overeengekomen zal Code54 zorgdragen voor het opstellen, afstellen en testen van de geleverde producten op het installatieadres van de klant. De klant zal ervoor zorgen dat het installatieadres geschikt is voor de installatie van de producten en het gebruik daarvan. De klant zal zorgen voor de benodigde elektrische- en netwerkaansluitingen, toegangsrechten en voor hetgeen verder vereist is om de producten naar behoren te installeren en te doen functioneren, een en ander overeenkomstig de aanwijzingen van Code54.
6.9. De klant is verplicht tot afname van de in de overeenkomst genoemde producten. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Code54 staan of indien de installatie van de producten niet kan worden aangevangen of voltooid als gevolg van het niet voldoen aan de verplichtingen als beschreven in het voorgaande lid of als gevolg van een andere aan de klant toe te rekenen omstandigheid, worden de producten geacht te zijn geïnstalleerd op de datum van aflevering dan wel op de datum waarop de producten ter aflevering aan de klant zijn aangeboden. De klant is vanaf het moment van aflevering de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
6.10. Het risico op verlies of beschadiging van producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaan op de klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de klant of van een door de klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.


Artikel 7.  Levertijd
7.1. Alle door Code54 genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient Code54 schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
7.2. Overschrijding van de door Code54 opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.  


Artikel 8.   Wijziging van de overeenkomst
8.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
8.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Code54 zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
8.3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Code54 de klant hierover tevoren inlichten.
8.4. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of aflevering leidt tot meerwerk en extra leveringen door Code54, zullen die door Code54 steeds volgens de dan geldende tarieven aan de klant in rekening gebracht worden.
8.5. In afwijking van lid 3 en lid 4 zal Code54 geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Code54 kunnen worden toegerekend.


Artikel 9.  Honorarium
9.1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
9.2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
9.3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Code54, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
9.4. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
9.5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
9.6. Indien Code54 met de klant een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Code54 niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Code54 mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Code54 kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen. Bovendien mag Code54 het honorarium verhogen wanneer tijdens uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Code54, dat in redelijkheid niet van Code54 mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
9.7. Code54 zal de klant het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Code54 zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
9.8. Indien de klant de door Code54 kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is de klant gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Code54 genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden. Betalingsverplichtingen, welke betrekking hebben op reeds verrichte werkzaamheden, geleverde producten en/of tijdvakken welke geheel of gedeeltelijk vallen voor het tijdstip van beëindiging, blijven in stand.


Artikel 10.  Betaling
10.1. Betaling dient te geschieden binnen de termijn aangegeven op de factuur, op een door Code54 aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
10.2. Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn aangegeven op de factuur dan is de opdrachtgever, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
10.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Code54 op de klant onmiddellijk opeisbaar.
10.4. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de klant naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op ten minste 15% van het invorderingsbedrag exclusief B.T.W., met een minimum € 350,00 exclusief B.T.W. Een en ander onverminderd het recht van Code54 op nakoming of ontbinding, beiden al dan niet met schadevergoeding.
10.5. Code54 heeft het recht de door de klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Code54 kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Code54 kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.  


Artikel 11.  Eigendomsvoorbehoud
11.1. Alle aan de klant geleverde goederen blijven eigendom van Code54 tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
11.2. In afwijking van het vorenstaande is en blijven de krachtens een leaseovereenkomst aan de klant ter beschikking gestelde zaak/zaken te allen tijde eigendom van Code54. Code 54 is gerechtigd na afloop van de lease-overeenkomst, ongeacht de wijze waarop de overeenkomst eindigt, zich wederom in het bezit van de apparatuur en alle bijbehorende zaken die deel uitmaken van de overeenkomst te stellen, onverminderd en recht op betaling van de huurprijs en schadevergoeding, indien daartoe gronden zijn. Het is de klant niet toegestaan om een door Code54 ter beschikking gestelde zaak tot meerdere zekerheid aan derden over te dragen, aard en nagelvast te doen worden, te verpanden of anderszins ter beschikking te stellen van derden.
11.3. De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Code54 in onderpand te geven.
11.4. Ingeval Code54 de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Code54 op schadevergoeding onverlet.
11.5. De klant is niet gerechtigd het geleverde ten nadele van Code54 te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Code54 heeft voldaan.


Artikel 12.  Opschorting en ontbinding
12.1. Code54 is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
12.1a. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
12.1b. na het sluiten van de overeenkomst Code54 ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal worden nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
12.1c. de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
12.2. Voorts is Code54 bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
12.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Code54 op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Code54 de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
12.4. Code54 behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.  


Artikel 13.  Garantie
13.1. Code54 verstrekt slechts garantie op geleverde producten en diensten, indien en voorzover Code54 garantie ontvangt van haar leveranciers.
13.2. De eventuele garantieverplichting in lid 1 vervalt, indien wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of naar oordeel van Code54 op ondeskundige wijze is behandeld of onderhouden. Code54 is gerechtigd de kosten van het opsporen van gebreken die ingevolge deze bepalingen niet door garantie gedekt worden, aan wederpartij in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor bij Code54 gebruikelijke tarieven.


Artikel 14.  Aansprakelijkheid
14.1. Code54 is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Code54. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of -vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.
14.2. Code54 is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de klant of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van opzet of grove schuld.
14.3. Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Code54 geleverde goederen, is Code54 niet aansprakelijk.
14.4. De klant vrijwaart Code54 en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Code54 geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van Code54 en/of door haar ingeschakelde derden.
14.5. De aansprakelijkheid van Code54 uit hoofde van de met de klant gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe hetzij voor indirecte schade, kosten en interest, uit welke hoofde ook, is uitgesloten.


Artikel 15.  Risico-overgang
15.1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.  


Artikel 16.  Overmacht
16.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
16.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Code54 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Code54 niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Code54 worden daaronder begrepen.
16.3. Code54 heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Code54 haar verbintenis had moeten nakomen.
16.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
16.5. Voorzoveel Code54 ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Code54 gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.  


Artikel 17.  Geheimhouding
17.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
17.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Code54 gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Code54 zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Code54 niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


Artikel 18.  Intellectuele eigendom, auteursrechten en licenties
18.1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Code54 zich de rechten en bevoegdheden voor die Code54 toekomen op grond van de Auteurswet.
18.2. Alle door Code54 verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Code54 worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
18.3. Code54 behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
18.4. Code54 stelt aan de klant de in de overeenkomst bepaalde software en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor gebruik ter beschikking.
18.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 18 verleent Code54 gedurende de looptijd van de overeenkomst het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de software. Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van Code54 niet overdraagbaar. Het is de klant niet toegestaan software en eventuele dragers waarop deze is vastgelegd te verhuren, leasen,in sub-licentie uit te geven, verkopen, vervreemden, verpanden, in zekerheid over te dragen of onder welke titel dan ook af te staan, dan wel door derden te doen gebruiken, een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de software of de software bij een derde ter hosting onder te brengen.
18.6. Klant gaat ermee akkoord dat alle nieuwe releases van de software onder licentie automatisch geïntegreerd worden in de overeenkomst.


Artikel 19.  Niet-overname personeel
19.1. Het is de wederpartij verboden gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, een overeenkomst met één van de medewerkers van Code54 aan te gaan of deze medewerkers op enigerlei andere wijze voor hem werkzaam te doen zijn, zulks direct of indirect en al dan niet tegen betaling, anders dan met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Code54.
19.2. Voor iedere overtreding van het bepaalde in lid 1 verbeurt de klant aan Code54 een boete, welke niet voor rechterlijke matiging vatbaar is en die overeenkomt met een bedrag gelijk aan het op dat tijdstip bij Code54 geldende hoogste uurtarief, vermenigvuldigd met het getal 1040 (zijnde 26 weken van 40 uur per week).
19.3. Partijen zullen naar vermogen bevorderen dat met haar gelieerde vennootschappen eenzelfde verplichting, als bedoeld in lid 1, in acht zullen nemen.


Artikel 20.  Geschillen
20.1. Alle geschillen waaronder begrepen die welke slechts door één van partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden beslist door de rechter in de vestigingsplaats van Code54, tenzij de Kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Code54 het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.


Artikel 21.  Toepasselijk recht
21.1. Op alle door Code54 gedane aanbiedingen, alle met Code54 gesloten overeenkomsten en andere met Code54 aangegane verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
21.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren